ACANA 貓乾糧 | 優質貓糧貓 | I Meowcamp 貓貓大本營 – MeowCamp

ACANA 貓乾糧

獲獎的貓糧BIOLOGICALLY APPROPRIATE

ACANA Regionals將讓您的貓快樂。閱讀我們的食材,你也會感到高興。

  • 75%的肉

  • 1/2新鮮或原始

  • 5新鮮肉類

  • 全面比率

  • 富含蛋白質

  • 新鮮水果和蔬菜